Obsah

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení ustavující členskou schůzí.

Stanovy mohou být doplněny nebo změněny na základě návrhů členů sdružení a to formou číslovaných písemných dodatků.

O změně stanov rozhoduje členská schůze a to minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů sdružení.

Tyto stanovy byly projednány a schváleny na ustavující členské schůzi Sdružení právnických osob "Bohemia Centralis" 16.12.2003 v Berouně.