Obsah

Zánik sdružení

Sdružení zaniká dohodou jeho členů. Pro platnost této dohody musí hlasovat třípětinová většina členů sdružení v průběhu jednání členské schůze.

Činnost sdružení ukončí členská schůze, která rozhodne o způsobu likvidace majetku a vyrovnání závazků sdružení a určí likvidátory sdružení.

Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace, mezi členy, a předloží ji členské schůzi ke schválení. Pokud likvidátor zjistí, že sdružení má majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků, zpeněží likvidátor majetek sdružení a z výtěžku prodeje uhradí nejprve náklady likvidace, uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v jiné výši, uhradí se poměrně. Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení § 70 a násl. obchodního zákoníku. Pokud vznikne likvidační zůstatek rozdělí se mezi členy sdružení v poměru podle výše členských příspěvků.