Obsah

Předmět činnosti a naše úkoly

Zakladatelé sdružení jsou k jeho založení vedeni vědomím, že dotčené území je oblastí specifickou svými geografickými podmínkami a přírodními a kulturními hodnotami. Myšlenka co nejužší spolupráce obcí a orgánů státní správy na úseku ochrany přírody a památek případně dalších orgánů státní správy a podnikatelské sféry, je významnou podmínkou pro celkový rozvoj území při současném zachování jeho přírodního a kulturního dědictví.

Předmět činnosti: Celkový rozvoj území při současném zachování jeho přírodního a kulturního dědictví, zejména

 • začlenění regionu do mechanismů turistiky a cestovního ruchu s orientací na využívání místních zdrojů a služeb

 • začlenění regionu do světové informační společnosti zpřístupněním regionálního informačního a publikačního fondu a informačních služeb široké veřejnosti

Hlavní úkoly:

 • Vytvoření jednotné soustavy informačních pracovišť a informačních služeb pokrývající celý region a zapojení odborných pracovišť a institucí do této informační struktury na regionální a místní úrovni.

 • Vytvoření integrované regionální informační sítě sloužící k podpoře turistiky a cestovního ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji informační společnosti.

 • Vytvoření regionálního informačního a publikačního fondu sloužícího k přípravě informačních a propagačních materiálů.

 • Zpřístupnění regionálního informačního a publikačního fondu široké veřejnosti prostřednictvím informačních a propagačních matriálů.

 • Vytvoření soustavy informačních služeb zaměřených na místní obyvatelstvo a na podporu místní kultury a sportu.

 • Vytvoření regionální a lokální turistické nabídky preferující místní zdroje.

 • Zapojení místní podnikatelské veřejnosti do realizace lokálního turistického servisu.

 • Vytvoření systému propagace regionu a jednotlivých lokalit v rámci ČR i v zahraničí.

 • Realizace propagačních a publikačních projektů zaměřených na propagaci regionu a propagaci regionální turistické nabídky.

 • Vytvoření jednotného systému informační a průvodcovské služby zajišťující provoz lokální turistické nabídky. Stanovení konvencí pro podporu a ochranu regionální turistiky.

 • Společný přístup k finanční podpoře z fondů EU a Vlády ČR k posílení finančních zdrojů projektu.

Kooperace v oblasti přípravy námětů, konvencí hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné orgány Vlády České republiky a Evropské unie v následujících oblastech:

1. rozvoj turistiky
2. rozvoj informačních služeb a informačních sítí
3. propagace hospodářských a turistických možností regionu
4. územní plánování
5. zachování a zlepšování životního prostředí
6. výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahujících hranice regionu
7. spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom
8. oblast školství, kultury, sportu a využití volného času
9. humanitární a sociální oblast
10. oblast environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty