Obsah

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
členská schůze
rada sdružení
předseda
dozorčí rada

Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

Všichni členové sdružení jsou na členské schůzi zastupováni svými statutárními zástupci.

Města a obce zastupuje na členské schůzi starosta nebo primátor.

V případě neúčasti statutárního zástupce, starosty nebo primátora může být člen sdružení na jednání členské schůze zastoupen zplnomocněným zástupcem.

Zasedání členské schůze se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do 30. června. Svolá ho předseda rady sdružení 30 dnů předem. S pozvánkou zasílá pořad jednání a písemné materiály. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členů sdružení. Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí musí být dosaženo nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s výjimkou usnesení o zrušení sdružení a usnesení o schválení nebo změně stanov sdružení, pro jejichž přijetí je zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech členů sdružení.

Zasedání členské schůze lze svolat na základě požadavku rady sdružení nebo jedné třetiny členů členské schůze.

Na zasedání členské schůze mohou být zváni poslanci parlamentu ČR, zástupci vlády, ministerstev a orgánů státní správy, případně jiné osoby.

Hlasovací práva členů jsou stanovena takto:

Města s více než 15 tis obyvateli……………………………3 hlasy
Města od 3 do 15 tis obyvatel……………………………….2 hlasy
Města, obce do 3 tis obyvatel……………………………….1 hlas

obchodní společnosti…………………………………………1 hlas
ostatní členové………………………………………………...1 hlas

Pravomoce členské schůze:
1. schvaluje stanovy sdružení
2. schvaluje jednací řád a volební řád
3. volí členy rady sdružení
4. volí členy dozorčí rady
5. projednává a schvaluje zprávy o činnosti rady sdružení
6. schvaluje základní směry činnosti sdružení na příslušný kalendářní rok
7. schvaluje rozpočet sdružení a jeho roční vyúčtování
8. na základě návrhu rady rozhoduje o ukončení členství
9. schvaluje příspěvkový řád
10. schvaluje symboliku sdružení a režim jejího užívání

Rada
Počet členů rady je 7 (sedm) osob. Rada je volena členskou schůzí.

Rada je výkonným orgánem, jehož volební období je dvouleté. Rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů rady. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda.

Rada se schází dle potřeby, minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí. Je svolána a řízena předsedou. Rada má kompetence rozhodovat ve všech otázkách spojených s činností sdružení, pokud není toto rozhodování výslovně vyhrazeno členské schůzi.

Rada je odpovědná pouze členské schůzi, které předkládá zprávu o činnosti, účetní závěrku a návrh rozpočtu.

Předseda
Předseda je statutárním zástupcem sdružení.

Předseda je členem rady a je volen členskou schůzí sdružení.

Předseda jedná za sdružení samostatně a samostatně též za sdružení podepisuje a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis.

Dozorčí rada
Dozorčí rada vykonává kontrolní funkci ve sdružení.

Dozorčí rada je odpovědná pouze členské schůzi, kterou informuje o své činnosti. Především zjišťuje, zda činnost orgánů sdružení je v souladu se stanovami sdružení, jednacím řádem, volebním řádem a zásadami finančního hospodaření.

Dozorčí radu volí členská schůze v počtu 3 (tří) členů.

Členem dozorčí rady nemůže být člen Rady. Dozorčí rada se schází dle potřeby, minimálně jednou za půl roku.

Všechny orgány sdružení jsou povinny na výzvu kteréhokoliv člena dozorčí rady poskytnout všechny potřebné informace a předložit účetní a jinou evidenci.

Dozorčí rada je oprávněna vyzvat Radu ke svolání členské schůze. Z tohoto podnětu musí být členská schůze svolána nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Dozorčí rada je schopná se usnášet nadpoloviční většinou členů. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který svolává její schůze a řídí je.

Pokud nejsou orgány sdružení kompletně obsazeny doplní jejich počet v souladu se stanovami nejbližší členská schůze sdružení. V případě, že není obsazeno místo předsedy sdružení, Rada pověří jednoho svého člena jednáním za sdružení.