Obsah

Název, sídlo a postavení sdružení

Název: "Bohemia Centralis" s. p. o.
Registrace: Středočeský krajský úřad
Sídlo sdružení: Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43

Postavení sdružení: Zájmové sdružení právnických osob "Bohemia Centralis" (dále jen sdružení), je dobrovolným sdružením právnických osob působících na území Středočeského kraje, které je programově a účelově zaměřené na spolupráci v oblasti celkového rozvoje území při současném zachování jeho přírodních a historických hodnot zejména rozvoje a podpory cestovního ruchu a informačních služeb, propagace a ochrany přírodního a kulturního dědictví. Sdružení právnických osob "Bohemia Centralis" je právním nástupcem "Bohemia Centarlis", sdružení měst a obcí.

Právní postavení tohoto sdružení je upraveno ustanovením § 20 f) a násl. zákona č. 40/1964 (Občanský zákoník ve znění novel). Jedná se o zájmové sdružení právnických osob s právní subjektivitou. Činností sdružení zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy.