Obsah

Hospodaření a financování sdružení

Každý člen sdružení je povinen do 30 dnů od vstupu zaplatit členský příspěvek ve výši dle platného příspěvkového řádu. Tento příspěvkový řád schvaluje členská schůze.

Členové sdružení se podílejí na výnosech majetku a činnosti sdružení podle poměru výše jejich členských příspěvků.

Sdružení ručí za své závazky celým svým majetkem.

Nakládání s prostředky upravuje Směrnice se stanovením kompetencí a odpovědností v hospodářských agendách sdružení. Finanční prostředky lze použít k činnosti sdružení.

Činnost sdružení je financována z prostředků, které tvoří příjmy sdružení:
1. Zdroje vlastní - členské příspěvky členů
2. Sdružené prostředky
3. Výnosy z hospodaření sdružení
4. Dary jednotlivců, podniků, firem
5. Dotace a granty z vnějších zdrojů - státní fondy, české nevládní fondy a nadace, mezinárodní fondy

Výdaje sdružení se dělí do účelových skupin:
1. Administrativní zajištění provozu sdružení, včetně účetní evidence
2. Periodické a neperiodické projekty s celoregionální působností
3. Periodické a neperiodické projekty oblastního charakteru
4. Periodické a neperiodické projekty s lokální působností