Obsah

Členství

Členem sdružení se kromě zakládajících členů mohou stát právnické osoby, které:

1. vyjádří souhlas s obsahem stanov sdružení
2. uhradí stanovený členský příspěvek a jejich členství schválí rada sdružení

Ze sdružení může člen vystoupit na základě písemné výpovědi zaslané radě sdružení do 30.6. běžného roku s tím, že výpověď je účinná k 31.12. téhož roku. Členský vklad se členovi v případě jeho vystoupení ze sdružení nevrací.

Členství může být ukončeno ze strany sdružení vyloučením, poškozuje-li člen hrubým způsobem zájmy sdružení nebo nevyrovná-li ani po dvojí písemné výzvě dlužné příspěvky. O vyloučení rozhoduje členská schůze na základě návrhu rady. Vylučovaný člen má právo vystoupit na členské schůzi, která má rozhodnout o jeho vystoupení.

Práva a povinnosti členů sdružení:

1. Všichni členové sdružení jsou povinni v rámci dobrovolně přijatých závazků spolupracovat na uskutečňování cílů sdružení a respektovat připadá rozhodnutí sdružení.
2. Všichni členové sdružení mají právo se podílet na výhodách plynoucích z členství v tomto sdružení.
3. Všichni členové mají právo účastnit se jednání členské schůze.
4. Všichni členové sdružení mají právo navrhovat a být obsazováni do orgánů sdružení.
5. Všichni členové sdružení mají právo vyjadřovat se k navrhované činnosti sdružení a mají právo podávat vlastní návrhy na úpravu činnosti sdružení.
6. Všichni členové sdružení jsou povinni podílet se na financování činnosti sdružení v dohodnuté výši a formě a plnit úkoly, které na sebe dobrovolně převzali a hájit zájmy sdružení.
7. Všichni členové jsou povinni oznámit sdružení prostřednictvím rady veškeré změny týkající se jejich právního statutu, jakož i ostatní důležité skutečnosti týkající se jejich právního postavení.